Välkommen till Hagens och Kullens vägförening!

Föreningen förvaltar vägar genom beslut 1981 enligt dåvarande enskilda väglagen (från 1939) och är registrerat som Gemensamhetsanläggningen Kungsbacka Släps-Kullen GA: 10. Den geografiska omfattningen är i huvudsak fastigheter inom Släps-Hagen och Släps-Kullen men omfattar även vissa fastigheter som hör till närliggande områden.

Anslutningen till gemensamhetsanläggningen är obligatorisk för fastigheter (bebyggda eller obebyggda) belägna inom vägföreningens verksamhetsområde såsom det registrerats av Fastighetsbildningsmyndigheten i Kungsbacka lantmäteridistrikt enligt reg.bevis (aktbilaga BE) dnr N3 408/72, 1984-02-08. Aktuella stadgar och förteckning över den nuvarande styrelsen framgår av länkar på denna sida.

Vi har införskaffat 4 st "trottoarpratare" dvs dubbelsidiga skyltar som medlemmar kan disponera för att informera om tillfälliga trafikstörningar som stora transporter eller dyligt. Det går att dirigera om trafiken på vissa ställen. Går inte det så kan ju information i förväg vara värdefull.


Vägföreningen har låtit göra frekvens/hastighetsmätningar under 2012.
Resultat enligt länkar nedan.
Karta
Del 1
Del 2

Länk till Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) www.revriks.se
Länk till Kungsbacka Kommun www.kungsbacka.se

Hagens och Kullens vägförening
Box 115
429 23 Kullavik
Bankgiro 839-8521