Stadgar

Sammanträdesdatum
24/ 9 1998,28/1 1999 och 15/5 2001

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1
FIRMA
  Föreningens firma är Hagens och Kullens vägförening.
§ 2
SAMFÄLLIGHETER
  Föreningen förvaltar vägar genom beslut 1981 enligt enskilda väglagen och LS:s resolution 1951 03 14. Registrerat som Gemensamhetsanläggning Kungsbacka Släps-Kullen GA:10
§ 3
GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
  Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.
§ 4
MEDLEM
  Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.
§ 5
STYRELSE
säte, sammansättning
 

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Kungsbacka kommun.

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 5 suppleanter.

§ 6
STYRELSE
val
  Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i leda-motens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.
§ 8 STYRELSE beslutförhet,
protokoll
 

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9
STYRELSE förvaltning
 

Styrelsen skall

 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens hand- havande av föreningens angelägenheter.
§ 10
REVISION
 

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11
RÄKENSKAPS-PERIOD
  Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1—31/12
§ 12
FÖRENINGS-STÄMMA
 

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars eller april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid

§ 13
KALLELSE
TILL STÄMMA
 

Kallelse till stämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen genom brev till föreningens medlemmar.Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna hand-lingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag i Kullaviks och Kullsviks hamnar samt Kullaviks centrum.

§ 14
MOTIONER
 

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen

§ 15
DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA
 

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas

 1. val av ordförande för stämman,
 2. val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare),
 3. val av två justeringsmän,
 4. styrelsens och revisorernas berättelser,
 5. ansvarsfrihet för styrelsen,
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna,
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna,
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debi- teringslängd,
 9. val av styrelse,
 10. val av revisorer,
 11. fråga om val av valberedning,
 12. övriga frågor,
 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
 14. Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.
§ 16 STÄMMOBESLUT  

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 17 PROTOKOLLS-JUSTERING,
TILLGÄNGLIG-
HÅLLANDE
  Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.